Lieta C-159/10 un C-160/10: Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 21. jūlija spriedums ( Verwaltungsgericht Frankfurt am Main , Vācija, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Gerhard Fuchs (C-159/10), Peter Köhler (C-160/10)/ Land Hessen (Direktīva 2000/78/EK — 6. panta 1. punkts — Diskriminācijas vecuma dēļ aizliegums — Prokuroru obligātā pensionēšanās pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas — Likumīgi mērķi, kas attaisno atšķirīgu attieksmi vecuma dēļ — Tiesību aktu saskaņotība)