Υπόθεση C-659/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 13 Δεκεμβρίου 2013 — C & J Clark International Ltd κατά The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs