Věc T-265/20: Žaloba podaná dne 4. května 2020 – JR v. Komise