Rådets beslut (EU, Euratom) 2017/663 av den 3 april 2017 om utnämning av en ledamot i Ekonomiska och sociala kommittén på förslag av Konungariket Sverige