Sklep Sveta (EU, Euratom) 2017/663 z dne 3. aprila 2017 o imenovanju člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na predlog Kraljevine Švedske