Решение (EС, Евратом) 2017/663 на Съвета от 3 април 2017 година за назначаване на член, предложен от Кралство Швеция, в Европейския икономически и социален комитет