2011/881/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z  21. decembra 2011 o prijatí rozhodnutia o financovaní na podporu dobrovoľných štúdií dohľadu v súvislosti so stratami na kolóniách včiel [oznámené pod číslom K(2011) 9597]