Оттегляне на уведомление за концентрация (Дело M.10083 — China Baowu/Taiyuan Iron & Steel Group) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 6/08