Sag T-150/20 R: Kendelse afsagt af Rettens præsident den 30. juni 2020 — Tartu Agro mod Kommissionen (Særlige rettergangsformer – statsstøtte – afgørelse, hvorved støtten erklæres uforenelig med det indre marked og anordnes tilbagesøgt – begæring om udsættelse af gennemførelse – ingen uopsættelighed)