IZVJEŠĆE KOMISIJE o primjeni u 2019. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije