Sprawy T-84/10 R i T-223/10 R: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 25 czerwca 2010 r. — Regione Puglia przeciwko Komisji (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Decyzja zmniejszająca pomoc finansową wspólnoty — Nota obciążeniowa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru)