Υποθέσεις T-84/10 R και T-223/10 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Ιουνίου 2010 — Περιφέρεια Puglia κατά Επιτροπής ( «Ασφαλιστικά μέτρα — Απόφαση περί μειώσεως κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής — Χρεωστικό σημείωμα — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Έλλειψη επείγοντος» )