Υπόθεση T-259/15: Προσφυγή της 26ης Μαΐου 2015 — Close και Cegelec κατά Κοινοβουλίου