Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie — Případy, ve kterých Komise nevznesla námitky (Text s významem pro EHP, kromě produktů, na něž se vztahuje příloha I Smlouvy)