Kommissionens beslut av den 11 december 2003 om djurhälsovillkor och villkor för intyg för import av bin ( Apis mellifera och Bombus spp.) från vissa tredje länder och om upphävande av beslut 2000/462/EG [delgivet med nr K(2003) 4623] (Text av betydelse för EES) (2003/881/EG)