Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 351, 22 Οκτωβρίου 2020