Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 356, 23ης Οκτωβρίου 2020