Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1280 оd 14. rujna 2020. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari benalaksil u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Priloga Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 540/2011 (Tekst značajan za EGP)