Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 330, 12 Νοέμβριος 2011