Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3620/88 της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 1988 σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών ΣΜΣ για ορισμένα προϊόντα ανθοκομίας και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 643/86