Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 60, 14 Μάρτιος 2003