Vec C-362/19 P: Odvolanie podané 6. mája 2019: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 26. februára 2019 vo veci T-865/16, Fútbol Club Barcelona/Komisia