Υπόθεση C-362/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 6 Μαΐου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) στις 26 Φεβρουαρίου 2019 στην υπόθεση T-865/16, Fútbol Club Barcelona κατά Επιτροπής