Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/2 της Επιτροπής, της 4ης Ιανουαρίου 2016, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών εισαγωγής για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών