Sag C-17/18: Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 19. december 2018 — straffesag mod Virgil Mailat, Delia Elena Mailat og Apcom Select SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunalul Mureş — Rumænien) (Præjudiciel forelæggelse — skatter og afgifter — merværdiafgift (moms) — direktiv 2006/112/EF — artikel 19 og 29 samt artikel 135, stk. 1, litra l) — hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse — fritagelse for udlejning af fast ejendom — lejekontrakt vedrørende en fast ejendom anvendt til kommerciel udnyttelse og vedrørende løsøregenstande, der er nødvendige for denne udnyttelse — ydelser vedrørende fast ejendom, der har givet anledning til momsfradrag — berigtigelse)