Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 169, 28 Ιούνιος 1988