Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 45, 20 Φεβρουάριος 1992