Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/2217 van de Commissie van 22 december 2020 tot wijziging van bijlagen I en III bij Besluit 2010/472/EU wat betreft de vermelding van het Verenigd Koninkrijk in de lijsten van derde landen of delen daarvan waaruit sperma, eicellen en embryo’s van schapen en geiten in de Unie mogen worden ingevoerd (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 9554) (Voor de EER relevante tekst)