Udkast til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ændring af direktiv 2012/27/EU (omarbejdning) (førstebehandling) - Vedtagelse af den lovgivningsmæssige retsakt - Erklæringer