Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 378/88 της Επιτροπής της 10ης Φεβρουαρίου 1988 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1983/87 περί ανοίγματος διαγωνισμού για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής