ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 496/93 του Alex SMITH προς την Επιτροπή. Εναέρια μεταφορά πλουτωνίου