Domstolens dom av den 17 september 2018 i mål E-10/17 – Nye Kystlink AS mot Color Group AS och Color Line AS (Artikel 53 i EES-avtalet – artikel 54 i EES-avtalet – Likvärdighetsprincipen – Effektivitetsprincipen – Nationella bestämmelser om preskriptionstiden för skadeståndsanspråk)