Απόφαση του Δικαστηρίου, της 17ης Σεπτεμβρίου 2018, στην υπόθεση E-10/17 — Nye Kystlink AS κατά Color Group AS και Color Line AS (άρθρο 53 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ — άρθρο 54 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ — Αρχή της ισοδυναμίας — Αρχή της αποτελεσματικότητας — Εθνικοί κανόνες περί του χρόνου παραγραφής των αξιώσεων αποζημίωσης)