Domstolens dom af 17. september 2018 i sag E-10/17 — Nye Kystlink AS mod Color Group AS og Color Line AS (EØS-aftalens artikel 53 — EØS-aftalens artikel 54 — ækvivalensprincippet — effektivitetsprincippet — nationale regler om frister for anlæggelse af erstatningssager)