Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/778 zo 6. mája 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na 103. zasadnutí Výboru pre námornú bezpečnosť Medzinárodnej námornej organizácie a na 76. zasadnutí Výboru pre ochranu morského prostredia Medzinárodnej námornej organizácie, pokiaľ ide o prijatie zmien Medzinárodného dohovoru o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov, Medzinárodného kódexu programu rozšírených inšpekcií v rámci prehliadok lodí na hromadný náklad a ropných tankerov, Medzinárodného kódexu pre požiarne bezpečnostné systémy a Medzinárodného dohovoru o kontrole škodlivých antivegetatívnych systémov na lodiach