Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3626/86 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 1986 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά