Domstolens dom (femte avdelningen) av den 13 juli 2000 i mål C-174/99 P: Europaparlamentet mot Pierre Richard (Tjänstemän — Anställningsförfarande — Tillämpning av artikel 29.1 i tjänsteföreskrifterna)