Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 300, 12 Νοέμβριος 1984