Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 314, 2006m