Komission asetus (EY) N:o 210/2002, annettu 1 päivänä helmikuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 2010/2001 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää pitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista