Eiropas Parlamenta 2020. gada 13. maija normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti (12158/2019 – C9-0004/2020 – 2019/0181(NLE))