Sprawa T-38/09: Postanowienie Sądu z dnia 9 grudnia 2013 r. — El Corte Inglés przeciwko Komisji (Unia celna — Przywóz wyrobów tekstylnych, w odniesieniu do których zgłoszono, że pochodzą one z Jamajki — Retrospektywne pokrycie należności celnych przywozowych — Wniosek o umorzenie należności — Artykuł 220 ust. 2 lit. b) i art. 239 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — Odmowna decyzja Komisji — Stwierdzenie przez sąd krajowy nieważności decyzji organów krajowych o retrospektywnym zaksięgowaniu należności celnych — Umorzenie postępowania)