Nariadenie Komisie (ES) č. 1426/2002 z 2. augusta 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 449/2001 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatnenie nariadenia Rady (ES) č. 2201/96 týkajúceho sa systému dotácií pre výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny