MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN (Mål 4 i kommissionens meddelande av den 11 februari 2003 om att uppdatera och förenkla unionens lagstiftning [KOM(2003) 71 slutlig]) om formellt erkännande av att ett antal rättsakter i unionslagstiftningen på jordbruksområdet har blivit föråldrade$