OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV (Cieľ štyri oznámenia Komisie z 11. februára 2003 o aktualizácii a zjednodušení acquis Únie [KOM(2003) 71 v konečnom znení]), ktorým sa uznáva skutočnosť, že určitý počet aktov z právnych predpisov Únie v oblasti poľnohospodárstva je zastaraných$