Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/646 оd 13. svibnja 2020. o odobravanju aktivne tvari lavandulil senecioat kao tvari niskog rizika u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 540/2011 (Tekst značajan za EGP)