Legal notices - EU Law and Publicaitons - Tietoja julkaisutoimistosta

Legal Notice - Title

Oikeudelliset huomautukset

Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke, tekijänoikeusilmoitus ja tietosuojaa koskevia määräyksiä.

Legal Notice - Disclaimer

Vastuuvapauslauseke

Julkaisutoimisto ylläpitää tätä verkkosivustoa parantaakseen kansalaisten mahdollisuuksia saada tietoja Euroopan unionin lainsäädännöstä, julkaisuista ja toimintapolitiikoista. Julkaisutoimisto pyrkii siihen, että sivuston tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Se myös pyrkii korjaamaan tietoonsa tulleet virheet. J

ulkaisutoimisto ei kuitenkaan voi olla vastuussa sivuston tiedoista.

Sivustolla olevat tiedot

 • ovat yleisiä eivätkä koske yksittäisten henkilöiden tai yhteisöjen erityisolosuhteita
 • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä tai ajantasaisia
 • voivat sisältää linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole julkaisutoimiston valvonnassa ja joista se ei vastaa
 • eivät sisällä ammatillista tai oikeudellista neuvontaa (jos tarvitset erityistä apua, ota aina yhteyttä pätevään asiantuntijaan).

On syytä huomata, ettei voida taata sitä, että verkossa oleva asiakirja täydellisesti vastaisi virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Ainoastaan Euroopan unionin virallinen lehti (sen painettu laitos ja 1.7.2013 alkaen sen EUR-Lex-sivustolla julkaistu sähköinen versio) on todistusvoimainen.

Julkaisutoimisto pyrkii minimoimaan teknisistä ongelmista aiheutuvat haitat. Sivusto voi kuitenkin sisältää tietoja, jotka on voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, eikä julkaisutoimisto voi taata, ettei palvelu keskeydy ja etteivät nämä ongelmat muuten vaikuta palveluun.

Julkaisutoimisto ei vastaa ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai ulkopuolisiin sivustoihin tehtyjen linkkien käyttämisestä. Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa julkaisutoimiston vastuuta tavalla, joka on ristiriidassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön vaatimusten kanssa, eikä vapauttaa sitä vastuusta tapauksissa, joissa vastuusta vapauttaminen ei kansallisen lainsäädännön mukaan ole mahdollista.

Oikeudelliset ilmoitukset – Tekijänoikeusilmoitus

Tekijänoikeusilmoitus

© Euroopan unioni, 2019-2021


Näihin yleisperiaatteisiin voidaan soveltaa ehtoja, jotka täsmennetään erillisissä tekijänoikeusilmoituksissa. Sen vuoksi käyttäjien on syytä perehtyä yksittäisten asiakirjojen omiin tekijänoikeustietoihin.

Jos aineisto sisältää elementtejä, joihin jollakin muulla taholla on tekijänoikeus (esim. tekstiä, valokuvia, piirroksia, graafisia esityksiä yms.), niiden käyttö edellyttää tekijänoikeuden haltijalta ennalta saatua lupaa. Tätä periaatetta sovelletaan Euroopan unionin virallisessa henkilöstöhakemistossa (EU WhoisWho) "Tapahtumat"-osiossa (https://op.europa.eu/en/web/about-us/events) julkaistuihin valokuviin.

Edellä mainitut yleiset luvat eivät koske logoja eivätkä tavaramerkkejä.

Jos sinulla on kysyttävää tekijänoikeusasioista, ota yhteyttä: op-copyright@publications.europa.eu

Oikeudellinen huomautus – Henkilötietojen suoja

Henkilötietojen suoja

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojesi käsittely ja suojaaminen.

Käsittelytehtävä: Käyttäjien rekisteröinti "Euroopan unionin julkaisutoimisto" -sivustolle (Julkaisutoimiston portaali), mukaan lukien EU-julkaisut-osio (entinen EU Bookshop)

Rekisterinpitäjä: Euroopan unionin julkaisutoimisto, C.1-yksikkö, Julkaisutoimiston portaali

Rekisteriviite: DPR-EC-00449

Sisällysluettelo

 1. Johdanto
 2. Miksi ja miten henkilötietoja käsitellään?
 3. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet?
 4. Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään?
 5. Miten kauan henkilötietoja säilytetään?
 6. Miten henkilötiedot suojataan?
 7. Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja kenelle tietoja luovutetaan?
 8. Mitkä ovat oikeutesi henkilötietojen käsittelyn suhteen?
 9. Yhteystiedot
 10. Lisätietoja

1. Johdanto

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja ja kunnioittamaan yksityisyyden suojaa. Komissio kerää ja käsittelee henkilötietoja noudattaen luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 kumoamisesta) 23. lokakuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725.

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miksi ja miten henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään ja miten ne suojataan. Lisäksi siinä kuvataan palvelun käyttäjien oikeudet henkilötietojensa suhteen. Selosteessa on myös vastaavan rekisterinpitäjän, komission tietosuojavastaavan ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

Seuraavassa esitetyt tiedot koskevat Euroopan unionin julkaisutoimiston C.1-yksikön (Julkaisutoimiston portaali) suorittamaa tietojenkäsittelytehtävää "Käyttäjien rekisteröinti "Euroopan unionin julkaisutoimisto" -sivustolle (Julkaisutoimiston portaali), mukaan lukien EU-julkaisut-osio (entinen EU Bookshop)".

2. Miksi henkilötietoja kerätään, tallennetaan ja käsitellään?

Tietojenkäsittelyn tarkoitus: Euroopan unionin julkaisutoimiston C.1-yksikkö (Julkaisutoimiston portaali) kerää ja käyttää henkilötietojasi rekisteröityessäsi "Euroopan unionin julkaisutoimisto" -sivustolle, jäljempänä 'Julkaisutoimiston portaali', ja liittyen painotuotteiden tilauspalveluihin EU-julkaisut-osiossa.

Käsittelytehtävä koostuu tietokannassa sijaitsevista henkilötiedoista muodostettujen postituslistojen ylläpitämisestä.

Tietoja käytetään myös anonymisoidulla tavalla tutkimusten ja/tai tilastojen laadintaan laadun parantamista varten.

Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, kuten profilointiin.

3. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet?

Henkilötietojasi käsitellään, koska:

- käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai unionin toimielimelle tai elimelle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;

ja

- olet rekisteröitynä antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

Käsittelyn oikeusperusta: julkaisutoimiston lupa, Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätös 2009/496/EY, Euratom, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan unionin julkaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta.

4. Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Tietojenkäsittelytehtävänsä suorittamiseksi Euroopan unionin julkaisutoimiston C.1-yksikkö (Julkaisutoimiston portaali) kerää seuraavat henkilötietojen ryhmät:

Pakolliset tiedot omaa tiliä varten:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Salasana​(salattu)

Pakolliset tiedot kertakirjautumistiliä varten (tiedot noudetaan ulkoisesta palvelusta, kuten Facebook, Twitter tai EU Login):

 • Käyttäjätunnus
 • Sähköpostiosoite (ei Twitterille)
 • Etunimi
 • Sukunimi

Valinnaiset tiedot

 • Puhelinnumero
 • Kiinnostuksen kohde
 • Ensisijainen rooli
 • Osoitetyyppi
 • Etunimi (voi poiketa pakollisista tiedoista)
 • Sukunimi (voi poiketa pakollisista tiedoista)
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Paikkakunta
 • Maa
 • Sähköpostiosoite (voi poiketa pakollisista tiedoista)
 • Osoitteen puhelinnumero
 • Henkilötyyppi
 • Organisaatio
 • Osasto
 • Asema tai tehtävä

Henkilötietojen antaminen ei ole pakollista Julkaisutoimiston portaalin selaamista varten. Se on kuitenkin pakollista, jos haluat käyttää omaan tiliisi kuuluvia lisäpalveluja, kuten 'Omat osoitteet', 'Omat luettelot', 'Omat leijukkeet', 'Omat tilaukset', 'Oma profiili', 'Omat hälytykset', 'Omat sivumerkinnät', 'Omat arvosanat', 'Omat haut' ja 'Omat RSS-syötteet'.

Henkilötietojen antaminen on pakollista myös, jos haluat tilata julkaisun kotiin.

5. Miten kauan henkilötietoja säilytetään?

Euroopan unionin julkaisutoimiston C.1-yksikkö (Julkaisutoimiston portaali) säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin pitkään kuin on tarpeen, jotta se voi täyttää niiden keräämisen ja käsittelyn tarkoituksen eli toimittaa pyydetyt palvelut. Jos olet luonut oman tilin, voit halutessasi poistaa henkilötietosi itse (vaihtoehto "Poista tili").

Jos et käytä tiliäsi kolmeen vuoteen, lähetämme sinulle siitä viestin. Jos et vastaa kolmen kuukauden kuluessa, poistamme tilin automaattisesti.

6. Miten henkilötiedot suojataan?

Kaikki sähköisessä muodossa (sähköpostiviestit, asiakirjat, tietokannat, verkkoon ladatut tiedot tms.) olevat tiedot tallennetaan joko Euroopan komission tai sen toimeksisaajan (ARCANIA SASU) palvelimille. Toimeksisaaja vastaa fyysisten tilausten toimittamisesta. Kaikessa tietojen käsittelyssä sovelletaan 10. tammikuuta 2017 annettua komission päätöstä (EU, Euratom) 2017/46 viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa.

Komission toimeksisaajien on komission puolesta tietoja käsitellessään noudatettava erityistä sopimuslauseketta ja salassapitovelvoitteita, joita aiheutuu yleisestä tietosuoja-asetuksesta (asetus (EU) 2016/679).

Komissio suojaa henkilötietoja usein teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Teknisillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan verkkoturvallisuus ja pienentämään tietojen häviämisen, muuttamisen ja luvattoman käytön riskiä. Toimenpiteissä otetaan huomioon tietojen käsittelystä johtuvat riskit ja käsiteltävien tietojen luonne. Hallinnollisilla toimenpiteillä varmistetaan, että pääsy henkilötietoihin on vain valtuutetuilla henkilöillä, joilla on perusteltu tarve saada tiedot käsittelyä varten.

7. Kenellä on pääsy henkilötietoihin ja kenelle tietoja luovutetaan?

Henkilötietoihin voivat tutustua niiden käsittelystä vastaavat komission työntekijät sekä – tiedonsaantitarpeen perusteella – muut valtuutetut työntekijät. Näiden työntekijöiden on noudatettava sääntömääräisiä ja tarpeen mukaan myös muita salassapitosopimuksia.

Kerättyjä tietoa ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Mitkä ovat oikeutesi henkilötietojen käsittelyn suhteen?

Sinulla on rekisteröitynä henkilönä asetuksen (EU) 2018/1725 III luvussa (14–25 artikla) säädetyt erityiset oikeudet, joihin kuuluvat etenkin oikeus saada pääsy henkilötietoihin, saada ne oikaistua tai poistettua sekä oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Soveltuvin osin sinulla on myös oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Olet suostunut antamaan henkilötietosi Euroopan unionin julkaisutoimiston C.1-yksikölle (Julkaisutoimiston portaali) niiden käsittelyä varten. Voit perua suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruminen ei vaikuta sitä edeltäneen tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit oikeuksiasi koskevissa asioissa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tai riitatilanteessa komission tietosuojavastaavaan. Tarpeen mukaan voit myös kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen. Yhteystiedot ovat jäljempänä kohdassa 9.

Selosta oikeuksien käyttämistä koskevassa pyynnössäsi, mistä käsittelytoimista on kyse, ja esitä asiaa koskevat viitteet (ks. jäljempänä kohta 10).

9. Yhteystiedot

- Rekisterinpitäjä

Jos haluat käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiasi tai jos sinulla kysymyksiä, kommentteja tai ongelmia tai jos haluat tehdä valituksen henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä, ota yhteyttä rekisterinpitäjään eli Euroopan unionin julkaisutoimiston C.1-yksikköön (Julkaisutoimiston portaali): info@publications.europa.eu.

- Komission tietosuojavastaava

Asioissa, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti, voi ottaa yhteyttä komission tietosuojavastaavaan (data-protection-officer@ec.europa.eu).

- Euroopan tietosuojavaltuutettu (EDPS)

Sinulla on oikeus kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen ((dps@edps.europa.eu) ja tehdä valitus, jos katsot, että henkilötietojesi käsittely on johtanut asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisten oikeuksiesi loukkaamiseen.

10. Lisätietoja

Komission tietosuojavastaava ylläpitää julkista rekisteriä kaikista komission suorittamista henkilötietojen käsittelytoimista, jotka on dokumentoitu ja ilmoitettu hänelle. Tutustu rekisteriin: http://ec.europa.eu/dpo-register

Tässä asiakirjassa kuvatut tietojen käsittelytoimet on kirjattu komission tietosuojavastaavan julkiseen rekisteriin viitteellä: DPR-EC-00449