Asia C-398/19: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 17.12.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Kammergericht Berlin – Saksa) – BY:n luovuttamista koskeva menettely (Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – SEUT 18 ja SEUT 21 artikla – Unionin kansalaisen luovuttaminen kolmanteen maahan – Henkilö, joka on saanut unionin kansalaisuuden vasta siirrettyään elinetujensa keskuksen luovuttamispyynnön vastaanottaneeseen jäsenvaltioon – Unionin oikeuden soveltamisala – Vain valtion omiin kansalaisiin sovellettava luovuttamiskielto – Vapaan liikkuvuuden rajoittaminen – Rankaisematta jäämisen estämiseen perustuva oikeutusperuste – Oikeasuhteisuus – Ilmoitus jäsenvaltiolle, jonka kansalaisuus luovuttamispyynnön kohteena olevalla henkilöllä on – Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion ja alkuperäjäsenvaltion velvollisuus vaatia pyynnön esittäneeltä kolmannelta valtiolta rikosoikeudellisen menettelyn aineisto – Tällaista velvollisuutta ei ole)