Asia C-543/16: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 21.6.2018 – Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Direktiivi 91/676/ETY — 5 artiklan 5 ja 7 kohta — Liitteessä II olevan A kohdan 1 – 3 ja 5 alakohta — Liitteessä III olevan 1 kohdan 1 – 3 alakohta ja 2 kohta — Vesien suojeleminen maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta — Voimassa olevien toimenpiteiden riittämättömyys — Lisätoimenpiteet tai vahvistetut toimet — Toimintaohjelman tarkistaminen — Levittämisen rajoittaminen — Tasapainoinen lannoitus — Lannoituskaudet — Lietelantasäiliöiden tilavuus — Lannoitteiden levittäminen jyrkästi kalteville pinnoille ja jäiselle tai lumen peittämälle maalle)