Υπόθεση T-695/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 20ής Νοεμβρίου 2019 – Werner κατά EUIPO – Merck (fLORAMED) («Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης fLORAMED – Προγενέστερο λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης MEDIFLOR – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001»)